CHI TIẾT BÀI BÁO


Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANETTác giả: Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Hạn chế của giao thức AODV là gói yêu cầu tuyến (RREQ) không được thiết kế nhằm mục đích an ninh. Vì vậy, nút độc hại có thể tấn công mạng bằng cách phát liên tục gói RREQ với tần suất cao, được gọi là tấn công ngập lụt gói RREQ. Kết quả là tạo ra bão quảng bá làm tăng rất lớn hao phí truyền thông và lãng phí tài nguyên. Bài báo này đề xuất một phương pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của hình tấn công này. Đầu tiên, bằng mô phỏng trên NS2, bài báo xác định giá trị ngưỡng (TH) là tần suất tấn công mà nút độc hại gây hại rất ít hoặc không ảnh hưởng đến hệ thống; Tiếp theo, cải tiến cơ chế khám phá tuyến của giao thức AODV để loại bỏ gói RREQ nếu khe thời gian khám phá tuyến nhỏ hơn giá trị ngưỡng. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng giải pháp của chúng tôi rất hiệu quả trong môi trường mạng có nút độc hại dựa trên tham số là phụ tải định tuyến và tỷ lệ gửi gói thành công.

Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388)
Số 1 (Tập: )
Năm xuất bản: 2017
Trang: xx-xx

Số lần xem: 61

XEM THÊM

V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (2) , 2018 , 222-235
Nguyễn Mậu Hân (1), Võ Hoàng Liên Minh (2), Lê Văn Hòa (3), Lương Thái Ngọc (4), "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 1 (9) , 2017 , 25-38
Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (4) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 3 (3) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), Huỳnh Thanh Hùng (3), "Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng " , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (4) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Bảy mươi năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ và thu hoạch/ liên tưởng vào đổi mới giáo dục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 144 (5) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Lê Thị Ngọc Mai (2), "Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 0 (1) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông" , Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 0 (4) , 2017 , xx
Phạm Minh Giản (1), Huỳnh Thiện Tân (2), "Biện pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 139 (2) , 2017 , xx
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A solution to detect and prevent wormhole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958) , Vol 33 (1) , 2017 , 34-49
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU