CHI TIẾT BÀI BÁO


Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng ThápTác giả: Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng đối với Trường Đại học Đồng Tháp trong việc hỗ trợ nâng cao chât lượng hoạt động dạy học và nâng cao uy tín, vị thế của Trường. Trong những năm qua Nhà trường luôn mở rộng, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả hợp tác quôc tế. Bên cạnh những thành tựu đạt được xét về năng lực hợp tác quốc tế chung của Nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy, đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Đồng Tháp và đề xuất những giải pháp thích hợp trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nhà trường là một trong những yêu cầu tất yếu. Bài viết này, phản ánh thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian 05 năm từ 2012-2017, và đề xuất được sáu giải pháp thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế và sự phát triển toàn diện của Nhà trường.

Tạp chí: Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910)
Số 1 (Tập: 1)
Năm xuất bản: 2018
Trang: xx

Số lần xem: 100

XEM THÊM

Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 214 (1) , 2020 , 78 - 80
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 209 (2) , 2020 , 20 - 22
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (0) , 2019 , 1-17
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 195 (2) , 2019 , 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 197 (2) , 2019 , 78 - 80
Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 71
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 187 (0) , 2019 , 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 186 (0) , 2019 , 74
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (2) , 2019 , 333-341
Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 0 (1) , 2018 , xx-xx
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU