CHI TIẾT BÀI BÁO


Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởngTác giả: Đặng Quốc Bảo (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Phạm Minh Giản (3),
(1) Tác giả chính

Tóm tắt: Đang cập nhật

Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675)
Số 19 (Tập: 4)
Năm xuất bản: 2016
Trang: 3-7

Số lần xem: 238

XEM THÊM

L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A novel algorithm based on Trust Authentication Mechanisms to detect and prevent malicious nodes in Mobile Ad hoc Network" , Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958) , Vol 34 (1) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (144) , 2018 , 69-73
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (3) , 2018 , 5-9
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 11 (1) , 2018 , 13-26
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (2) , 2018 , 222-235
Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Nguyen, CV (3), Nguyen Ngoc Hieu (4), Duque, CA (5), Doan Quoc Khoa (6), Nguyen Van Hieu (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene" , Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X) , Vol 121 (4) , 2017 , xx
Lương Văn Tùng (1), Quách Khả Quang (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), Lê Dĩnh (4), Chuong. V. Hieu (5), Nguyen N Hieu (6), Carlos A. Duque (7), Nikolai A. Poklonski (8), Victor V. Ilyasov (9), Nguyen V. Hieu (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene" , Optical Materials (ISSN:0925-3467) , Số 69 (328) , 2017 , xx
Nguyễn Hoàng Nam (1), "Công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450) , Số 5 (67) , 2017 , 63-67
Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 81 (12) , 2017 , 294-297
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU