BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Thị Tuyết Giang (1), "Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động " , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), Võ Thị Kim Tuyền (2), Trần Lê Vĩnh (3), "Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên sư phạm địa lý" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 166 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Hồng Vân (1), "Hướng dẫn phương pháp tự học cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Trần Thị Hiền (1), "Quy trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành lịch sử" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 171 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội - ý nghĩa lý luận và thực tiễn" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), Lê Trung Nhiệm (2), "Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới" , Tạp chí Lý luận Chính trị (ISSN:2525-2585) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Mai Thị Thanh (1), Phùng Ngọc Tiến (2), "Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Văn Tùng (1), "Góp phần nhận diện vai trò của KHXH và NV ở nước ta hiện nay" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thị Lệ Hoa (1), "Phát huy tính tích cực học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thanh Dũng (1), "Đổi mới giáo dục góc nhìn từ cơ sở" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 408 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Dương Thị Nhẫn (1), Đỗ Duy Tú (2), "Khoan dung Hồ Chí Minh - cơ sở để thực hiện chiến lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Phương pháp học tập trong tác phẩm "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó" , Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á (ISSN:2354-077x) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Khoan dung trong tư tưởng kinh tế HCM" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 406 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Tinh thần khoan dung trong tư tưởng quân sự HCM" , Tạp chí Khoa học Chính trị (ISSN:1859-0187) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đoàn Văn Nhật (1), "Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ" , Bảo Hiểm Xã Hội (ISSN:1859-2562) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp trí tuệ của thơ văn xuôi" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 403 (Tập: 1) , 2018 , 93-95
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A Digital Certification Management Mechanisms in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958) , Vol 34 (Issue: 3) , 2018 , 1-21
12345678910...

QUAN TÂM NHIỀU