BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Định lý kiểu Berntein trong không gian Gauss" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 24 (Tập: 0) , 2016 , 00
Dương Huy Cẩn (1), "Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên hóa học ở Trường ĐHSP Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số ĐB (Tập: 0) , 2006 , 1859-2171

QUAN TÂM NHIỀU