BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 71-80
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
V. M. Tam (1), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Nguyễn Công Hào (1), Lương Thái Ngọc (2), "Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: 92) , 2014 , 65-77
Lê Dinh (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Trần Công Phong (3), "Optically detected magneto-phonon resonance linewidths in cylindrical quantum wire" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 84 (Tập: 6) , 2013 , xx
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 74 (Tập: 5) , 2012 , 197-209
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: 1) , 2010 , 155-162
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Tính trị trung bình của độ dẫn điện bằng kĩ thuật chiếu mật độ cân bằng" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 35 (Tập: 0) , 2007 , xx
Lương Văn Tùng (1), Trần Công Phong (2), Nguyễn Thị Lệ Thủy (3), "Ảnh hưởng của hệ thống siêu mạng pha tạp lên độ rộng vạch phổ tuyến tính" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 42 (Tập: 0) , 2007 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Quan hệ Thầy - Trò với việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong nhà trường đại học hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 34 (Tập: ) , 2006 , 69-75
Lê Kim Oanh (1), "Quan hệ Thầy - Trò với việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong nhà trường sư phạm hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: ) , 2006 , xx

QUAN TÂM NHIỀU