BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Chính (1), "Thơ văn xuôi Việt Nam tiền hiện đại nhìn từ hệ hình tư duy" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 2 (Tập: 7) , 2017 , 1-11
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 71-80
Nguyễn Thị Chính (1), "Các dạng thức kết cấu của thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 23-34
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
Lê Hoàng Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số ĐB (Tập: 6) , 2015 , 00
N. V. Dũng (1), Vo Thi Le Hang (2), Bùi Ngọc Giàu (3), "Analogues of Altun fixed point theorems in S-metric spaces" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 8 (Issue: 96) , 2014 , 00
Nguyen Van Hung (1), Lê Huỳnh Mỹ Vân (2), V. M. Tam (3), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Nguyễn Công Hào (1), Lương Thái Ngọc (2), "Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: 92) , 2014 , 65-77
Lê Dinh (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Trần Công Phong (3), "Optically detected magneto-phonon resonance linewidths in cylindrical quantum wire" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 84 (Tập: 6) , 2013 , xx
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 74 (Tập: 5) , 2012 , 197-209
Nguyen Van Hung (1), "Upper semicontinuity and closeness of the solution sets for strong and weak vector quasiequilibrium problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 8 (Issue: 77) , 2012 , 00
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: 1) , 2010 , 155-162
Lê Hoàng Mai (1), Nguyễn Xuân Tuyến (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nữa vành cộng giảng ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: ) , 2010 , 00
Phan Trung Cang (1), "Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử trong hệ Fe(III) - Xylen da cam (XO) - CH3COOH bằng phương pháp trắc quang" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 42) , 2007 , xx-xx
Lê Kim Oanh (1), "Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong mối quan hệ Thầy - Trò ở các trường đại học hiện nay." , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số ĐB (Tập: ) , 2007 , xx-xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Tính trị trung bình của độ dẫn điện bằng kĩ thuật chiếu mật độ cân bằng" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 35 (Tập: 0) , 2007 , xx
Lương Văn Tùng (1), Trần Công Phong (2), Nguyễn Thị Lệ Thủy (3), "Ảnh hưởng của hệ thống siêu mạng pha tạp lên độ rộng vạch phổ tuyến tính" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 42 (Tập: 0) , 2007 , xx
Nguyễn Văn Huấn (1), "Một số tính chất của dãy nhiều chỉ số các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trên không gian Banach" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 42 (Tập: 0) , 2007 , 00
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Quan hệ Thầy - Trò với việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong nhà trường đại học hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 34 (Tập: ) , 2006 , 69-75
12

QUAN TÂM NHIỀU