BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 71-80
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
V. M. Tam (1), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Nguyễn Công Hào (1), Lương Thái Ngọc (2), "Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: 92) , 2014 , 65-77
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 74 (Tập: 5) , 2012 , 197-209
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: 1) , 2010 , 155-162
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Quan hệ Thầy - Trò với việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong nhà trường đại học hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 34 (Tập: ) , 2006 , 69-75

QUAN TÂM NHIỀU