BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Trung Hiếu (1), Huỳnh Diễm Ngọc (2), "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 6 (Tập: 18) , 2017 , xx
Phạm Thế Hùng (1), "Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin địa chính trực tuyến trên nền công nghệ webgis mã nguồn mở khu vực thành phố Long Xuyên" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 8 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Thị Chính (1), "Chơi giữa mùa trăng - Thế giới của cõi mộng, của sự huyền diệu" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số ĐB (Tập: 5) , 2014 , 65-71
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28

QUAN TÂM NHIỀU