BÀI BÁO KHOA HỌC


Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28

QUAN TÂM NHIỀU