BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), Khổng Hồ Thu Anh (2), "Bồi dưỡng năng lực dạy phương trình vô tỉ cho học sinh thông qua việc phân tích hình thức bài toán" , Toán học trong Nhà Trường Hội Giảng dạy toán học Phổ thông (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Rèn luyện các thao tác tư duy trong dạy toán chủ đề đường tròn cho học sinh lớp 9" , Toán học trong Nhà Trường Hội Giảng dạy toán học Phổ thông (ISSN:2354-1229) , Số 6 (Tập: ) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU