BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Dũng (1), Võ Thị Lệ Hằng (2), "Best proximity point theorems for cyclic quasi-contraction maps in uniformly convex Banach spaces" , Bulletin of the Australian Mathematical Society (ISSN:0004-9727) , Số 95 (Tập: 1) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU