BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Vũ Kim Điềm (3), Giang Thị Trúc Mai (4), "Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa" , Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X) , Số 1 (Tập: 44) , 2017 , xx
Huang Yong Feng (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hướng, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam" , Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X) , Số 3 (Tập: 37) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU