BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thu Sương (1), Nguyễn Thị Nhành (2), "Về môđun đối cốt yếu đơn và môđun nâng cao" , Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-4603) , Số 10 (Tập: 1) , 2014 , xx
Trần Lê Nam (1), "Bài toán đẳng chu - định lý Fenchel - đường cong ngắn nhất trên mặt phẳng với mật độ tuyến tính" , Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-4603) , Số 2 (Tập: ) , 2013 , 00

QUAN TÂM NHIỀU