BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Trung Hiếu (1), Trần Ngọc Hiệp (2), "Điều kiện đủ cho tính bị chặn của nghiệm của hệ phương trình vi phân phi tuyến cấp một" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 122) , 2018 , 00
Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 5 (Tập: 126) , 2018 , 00
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Kiểu con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 1) , 2017 , 71-73
Hà Danh Đức (1), Nguyễn Thị Kim Khánh (2), Bùi Minh Triết (3), "Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đến số lượng vi khuẩn và thành phần hóa học của đất" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 118) , 2017 , xxx
Hà Danh Đức (1), "Sự phân hủy Chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobecter Baumannii GFJ1 trong môi trường nhiễm mặn" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 98) , 2016 , xx-xx
Hà Danh Đức (1), "Đánh giá sự hình thành biofilm và khả năng phân hủy chloroaniline bởi biofilm của vi khuân Acinetobacter baumannii GFJ1" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 104) , 2016 , xx-xx
Nguyen Van Hung (1), Lê Huỳnh Mỹ Vân (2), Phan Thanh Kieu (3), "Existence of solutions for the system of vector quasi-equilibrium problems" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Vol 6 (Issue: 79) , 2014 , 00
Nguyen Van Hung (1), Phan Thanh Kieu (2), "Gap function of parametric vector quasi-variational inequality problem" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Vol 6 (Issue: 67) , 2013 , 00
Phan Thị Hiệp (1), Trần Lê Nam (2), "Sử dụng phần mềm Maple giải các dạng toán cơ bản về mặt tham số trong môn hình học vi phân" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 6 (Tập: 1) , 2013 , 1859-4603
Trần Lê Nam (1), Nguyễn Văn Hoàng (2), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ việc dạy và học các bài toán về siêu mặt bậc hai" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 2 (Tập: 43) , 2011 , 00

QUAN TÂM NHIỀU