BÀI BÁO KHOA HỌC


Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 5 (Tập: 126) , 2018 , 00
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Kiểu con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 1) , 2017 , 71-73
Hà Danh Đức (1), Nguyễn Thị Kim Khánh (2), Bùi Minh Triết (3), "Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đến số lượng vi khuẩn và thành phần hóa học của đất" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 118) , 2017 , xxx
Hà Danh Đức (1), "Sự phân hủy Chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobecter Baumannii GFJ1 trong môi trường nhiễm mặn" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 98) , 2016 , xx-xx
Hà Danh Đức (1), "Đánh giá sự hình thành biofilm và khả năng phân hủy chloroaniline bởi biofilm của vi khuân Acinetobacter baumannii GFJ1" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 104) , 2016 , xx-xx
Trần Lê Nam (1), Nguyễn Văn Hoàng (2), "Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ việc dạy và học các bài toán về siêu mặt bậc hai" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 2 (Tập: 43) , 2011 , 00

QUAN TÂM NHIỀU