BÀI BÁO KHOA HỌC


Hau Van Duong (1), Trang Thi The Chau (2), Nhan Thi Thanh Dang (3), Duc Van Nguyen (4), Son Lam Le (5), Hồ Sỹ Thắng (6), Tuyen Phi Vu (7), Thi Thi Van Tran (8), Thanh Dinh Nguyen (9), "Self- aggregation of water- dispersible nanocollagen helices" , Biomaterials Science (ISSN:2047-4830) , Số 27 (Tập: 3) , 2018 , xxx

QUAN TÂM NHIỀU