BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Song Thương (1), "Giao thông của cư dân óc eo ở miền Tây Nam Bộ từ những thế kỷ đầu công nguyên" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 23 (Tập: 3) , 2018 , 8
Hà Thị Thanh Nga (1), "Đọc "Liên văn bản" vào phủ chúa Trịnh" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 10 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2856
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Bà Chúa Xứ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đồng Tháp" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 1 (Tập: 0) , 2013 , tr.25 - 29
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội thờ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều ở Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 1 (Tập: 0) , 2012 , 26 - 31
Trần Đức Hùng (1), "Cấu tạo của các từ đa tiết phương ngữ Nam Bộ trong ca dao - dân ca Nam Bộ" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 8 (Tập: 190) , 2011 , 0868-3409

QUAN TÂM NHIỀU