BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Hạc và Nhiêu Tâm" , Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349) , Số 4 (Tập: 1) , 2018 , 82-89
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Các môtíp tiêu biểu trong truyện ngắn một số nhà văn nữ Việt Nam đương đại" , Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349) , Số 30 (Tập: 0) , 2015 , 0866-7349

QUAN TÂM NHIỀU