BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Một số phương pháp giải toán trắc nghiệm chủ để tính đơn điệu của hàm số" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , 00
Nguyễn Thị Hồng Vân (1), "Hướng dẫn phương pháp tự học cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội - ý nghĩa lý luận và thực tiễn" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), Lê Trung Nhiệm (2), "Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Tiến Trung (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí chuyên ngành lĩnh vực khoa học giáo dục" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , 5-19
Nguyễn Dương Hoàng (1), Bùi Công Luận (2), "Dạy học hình học không gian 11 theo hướng phân hóa nội tại" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 2) , 2018 , 65-68
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Duy Cường (1), "Các bước tiến hành giờ dạy học bằng Seminar" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số 83 (Tập: 0) , 2014 , 1859-2902

QUAN TÂM NHIỀU