BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Phương (1), Nguyễn Mỹ Hoa (2), Đỗ Thị Xuân (3), "Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải bia, thủy sản lên sinh trưởng và năng suất cây đậu bắp" , Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN:1859-1558) , Số 2 (Tập: 87) , 2018 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU