BÀI BÁO KHOA HỌC


Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings" , Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506) , Vol 9 (Issue: 3) , 2016 , 437-443

QUAN TÂM NHIỀU