BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Thị Xuân (1), Nguyễn Thị Phương (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Trần Nam Kha (4), Trương Thùy Linh (5), "Hiệu quả của bùn thải bia và bùn cá được xử lí phơi nắng trên sinh trưởng và năng suất rau trồng trong nhà lưới" , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô (ISSN:2588-1221) , Số 2 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU