BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Văn Tùng (1), Nguyễn Văn Trung (2), Nguyễn Hữu Long (3), Nguyễn Đức Hùng (4), "Quan trắc sự mở rộng bề mặt không thấm bằng dữ liệu ảnh Spot-5 và sentinel- 2 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất (ISSN:1859-1469) , Số 1 (Tập: 59) , 2018 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU