BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Trọng Nhân (1), Ye Dengpan (2), "A new combination method for encryption of moving objects detaction in video" , International Journal of Computers & Technology (ISSN:2277-3061) , Vol 16 (Issue: 1) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU