BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Phương (1), "Đánh giá các đặc tính lý, hóa học đất trên một số vùng canh tác rau màu ở ĐBSCL" , Kinh tế Môi trường TƯ Hội KTMT VN (ISSN:1559-1906) , Số 4 (Tập: 1) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU