BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Ảnh hưởng của bitcoin đối với quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm K.Marx trong thời đại hiện nay" , Tạp chí Khoa học Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ISSN:0866-7969) , Số 3 (Tập: 7) , 2014 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU