BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 80-82
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 138 (Tập: 3) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 136 (Tập: 1) , 2017 , 98-101
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Thanh Nghị (2), "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 129 (Tập: 9) , 2016 , 59-61
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 130 (Tập: 7) , 2016 , 24-26
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 135 (Tập: 12) , 2016 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phạm Hữu Ngãi (3), "Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 125 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giảng viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 115 (Tập: 4) , 2015 , 59-61
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Định hướng vận dụng phương pháp khám phá - tìm tòi trong dạy học toán trung học cơ sở" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh mới" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 119 (Tập: 8) , 2015 , 6-8
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Định hướng vận dụng phương pháp khám phá – tìm tòi trong dạy Toán trung học cơ sở" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 4) , 2015 , xx
Trương Tấn Đạt (1), "Tạo cơ chế, chính sách cho trường thực hành sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 120 (Tập: 9) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Phan Hồng Phúc (3), "Người hiệu trưởng kiến tạo văn hóa quản lý từ cảm hứng đối với mười hai bộ số hai" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 121 (Tập: 10) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Xây dựng và phát triển chương trình bộ môn phương pháp dạy học Toán tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 102 (Tập: 3) , 2014 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Phát triển năng lực tự học cho sinh viên – Yêu cầu cấp bách trong đổi mới đào tạo ở các trường đại học sư phạm" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số ĐB (Tập: 5) , 2014 , xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam trong đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 101 (Tập: 2) , 2014 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHSP" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 9 (Tập: 4) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Bàn về mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 79 (Tập: 4) , 2012 , 42-43,47
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 86 (Tập: 11) , 2012 , 9-12
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 65 (Tập: 2) , 2011 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU