BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 138 (Tập: 3) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 136 (Tập: 1) , 2017 , 98-101
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Thanh Nghị (2), "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 129 (Tập: 9) , 2016 , 59-61
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 130 (Tập: 7) , 2016 , 24-26
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 135 (Tập: 12) , 2016 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phạm Hữu Ngãi (3), "Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 125 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giảng viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 115 (Tập: 4) , 2015 , 59-61
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh mới" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 119 (Tập: 8) , 2015 , 6-8
Trương Tấn Đạt (1), "Tạo cơ chế, chính sách cho trường thực hành sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 120 (Tập: 9) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Phan Hồng Phúc (3), "Người hiệu trưởng kiến tạo văn hóa quản lý từ cảm hứng đối với mười hai bộ số hai" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 121 (Tập: 10) , 2015 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam trong đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 101 (Tập: 2) , 2014 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHSP" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 9 (Tập: 4) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Bàn về mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 79 (Tập: 4) , 2012 , 42-43,47
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 86 (Tập: 11) , 2012 , 9-12
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 65 (Tập: 2) , 2011 , xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), "Tăng cường sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 70 (Tập: 6) , 2011 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), "Những nét đặc trưng cơ cấu độ tuổi của đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh ĐBSCL" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 67 (Tập: 4) , 2011 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 61 (Tập: 10) , 2010 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), "Khảo sát đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp - Một số ý kiến đề xuất" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 60 (Tập: 9) , 2010 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), "Thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” đội ngũ giáo viên tỉnh Đồng Tháp" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 54 (Tập: 3) , 2010 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU