BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Từ sự rạn nứt tư tưởng trung quân đến sự hình thành tư tưởng trung nghĩa trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu" , Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Quốc Gia Hà Nội (ISSN:2354-1172) , Số 2 (Tập: 2) , 2016 , 93-95

QUAN TÂM NHIỀU