BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2), "Điểm bất động chung cho hai ánh xạ thoả mãn điều kiện (B) suy rộng trong không gian kiểu-mêtric" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 17 (Tập: ) , 2015 , 00
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Gia đình - Yếu tố quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 16 (Tập: 12) , 2014 , xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Một số giải pháp và kiến nghị về phương pháp học tập theo nhóm dành cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 11 (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Quí Kính (1), Danh Trung (2), "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 9 (Tập: 6) , 2013 , 72-79

QUAN TÂM NHIỀU