BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Gia đình - Yếu tố quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 16 (Tập: 12) , 2014 , xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Một số giải pháp và kiến nghị về phương pháp học tập theo nhóm dành cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 11 (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Quí Kính (1), Danh Trung (2), "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 9 (Tập: 6) , 2013 , 72-79

QUAN TÂM NHIỀU