BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Định lý kiểu Berntein trong không gian Gauss" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 24 (Tập: 0) , 2016 , 00
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Yếu tố tính dục trong truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 2 (Tập: 0) , 2015 , 1859-4530
Trương Công Vĩnh Khanh (1), Nguyễn Thị Hương (2), "Sự giúp đỡ về vũ khí, khí tài của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 3 (Tập: 0) , 2015 , 1859-4530
Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2), "Điểm bất động chung cho hai ánh xạ thoả mãn điều kiện (B) suy rộng trong không gian kiểu-mêtric" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 17 (Tập: ) , 2015 , 00
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Gia đình - Yếu tố quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 16 (Tập: 12) , 2014 , xx
Trần Hoàng Anh (1), Đặng Thanh Hải (2), "Chuyển loại của từ trong tiếng Việt" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 15 (Tập: 0) , 2014 , 1859-4816
Trần Thị Kim Trang (1), "Một số giải pháp và kiến nghị về phương pháp học tập theo nhóm dành cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 11 (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Quí Kính (1), Danh Trung (2), "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 9 (Tập: 6) , 2013 , 72-79
Trần Hoàng Anh (1), "Cái nhìn đối sánh về ngôn ngữ trong phú tiếng Việt" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 9 (Tập: 0) , 2013 , 1859-4816
Trần Hoàng Anh (1), "Ảnh hưởng của thành ngữ - tục ngữ trong Phú tiếng Việt" , Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816) , Số 5 (Tập: 0) , 2012 , 1859-4816

QUAN TÂM NHIỀU