BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Công Lập (1), "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới" , Tạp chí Lý luận Chính trị (ISSN:2525-2585) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU