BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thị Kim Thúy (1), "Ảnh hưởng các mức protein thô đến gà Sao sinh sản giai đoạn 21-40 tuần tuổi tại tỉnh Đồng Tháp " , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 229 (Tập: 2) , 2018 , 1859-476x
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Phạm Đức Phúc (3), Nguyễn Hữu Hưng (4), "Ứng dụng chỉ thị gen phân tử ITS-1 và kỹ thuật PCR-RFLP để xác định loài sán lá gan lớn (Fasciola SP.) trên Bò tại Đồng bằng sông Cửu Long" , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 2 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Đặc điểm sinh thái và phân tử của sán lá gan lớn ký sinh ở Bò tại Tỉnh Đồng Tháp" , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 6 (Tập: 1) , 2015 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU