BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), "Thực trạng nhận thức đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 139 (Tập: 0) , 2017 , 1859-0810
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số ĐB (Tập: 0) , 2016 , 1859-3917
Võ Thị Nhỏ (1), "Mô tả và xây dựng ngữ nghĩa cho dữ liệu multimedia" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 130 (Tập: 0) , 2016 , 1859-0810
Huỳnh Mộng Tuyền (1), Nguyễn Minh Tùng (2), "Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng Trường THCS huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số ĐB (Tập: 0) , 2016 , 2354-0753
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование выражения социальных отношений в процессе творческой деятельности российских и вьетнамских студентов. " , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 2 (Tập: 0) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование характеристик творческих проявлений русских и вьетнамских студентов" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 127 (Tập: 23) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение различий творческого воображения русских и вьетнамских студентов" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 129 (Tập: 25) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение степени преодоления социально-культурных барьеров для формирования новых методов творческой деятельности студентов, проживающих в Поволжье и в долине реки Меконга (Вьетнам)" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 134 (Tập: 30) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование группы кросс-культурных факторов, оказывающих влияние на развитие и проявление творческих способностей российских и вьетнамских студентов, а также вьетнамских студентов, обучающихся в Поволжье" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 147 (Tập: 13) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Проблема кросскультурных исследований творческих способностей студентов, проживающих в Поволжье (Россия) и в долине реки Меконга (Вьетнам)" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 152 (Tập: 18) , 2016 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Nghiên cứu sự khác nhau của các năng lực sáng tạo của sinh viên Nga và Việt Nam- "ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ И ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ"" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 2 (Tập: 33) , 2015 , 2303-9868
Đinh Ngọc Thắng (1), "Nghiên cứu sự phát triển của năng lực sáng tạo của sinh viên sống ở khu vực Vôn Ga (nga). "ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОВОЛЖЬЕ (РОССИИ)"" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 1 (Tập: 34) , 2015 , 2309-2742
Lê Thị Mỹ Trà (1), "Phương hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 16 (Tập: 0) , 2015 , 0866-7675
Nguyễn Thị Kiều (1), "Phát triển năng lực phân tích - tổng hợp của học sinh tiểu học qua dạy học nội dung giải toán có lời văn" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số ĐB (Tập: 0) , 2015 , 1859-0810
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение влияния внешних факторов на творческие способности студентов, проживающих в Повольже (России) и в долине реки Меконг (Вьетнам) по результатам теста «TSD-Z» К. К. Урбана " , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 2 (Tập: 0) , 2015 , 2500-2848
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение влияния образовательного фактора на творческие способности студентов" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 3 (Tập: 0) , 2015 , 2500-2848
Đinh Ngọc Thắng (1), ""Изучение общего уровня социального интеллекта вьетнамских студентов"" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 20 (Tập: 0) , 2015 , 2500-2848
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение культурно-исторических условий развития творческих способностей у российских и вьетнамских студентов. " , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 24 (Tập: 0) , 2015 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование типично-символических изображений культуры, проявляющихся в результатах творческой деятельности у российских и вьетнамских студентов. " , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 1 (Tập: 0) , 2015 , 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование соотношения между способностью выходить за границу личного опыта и возможностью выполнения нового метода в результатах творческой деятельности российских и вьетнамских студентов." , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Số 3 (Tập: 0) , 2015 , 2072-0297
12

QUAN TÂM NHIỀU