BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Quốc Nguyên (1), Trương Quốc Phú (2), Nguyễn Văn Công (3), Đoàn Chí Linh (4), "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LOẠI BỎ CHẤT Ô NHIỄM AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodonhypophthalmus) BẰNG LỤC BÌNH (Eichhorniacrassipes) TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC DÒNG CHẢY MẶT" , Tạp chí Môi trường Tổng cục Môi trường (ISSN:1859-042X) , Số ĐB (Tập: 1) , 2015 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU