BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Đình Duyệt (2), "Nghiên cứu thực trạng bệnh đái thóa đường và chỉ số sinh hóa liên quan ở những người từ 16 tuổi trở lên tại một số vùng dân cư thuộc tỉnh Nghệ An" , Y học Quân sự Cục Quân y (ISSN:1859-1665) , Số 256 (Tập: 1) , 2009 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU