BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Phương Chi (1), Võ Xuân Mai (2), "Learning by intuiting- The approach to solve the unfoeseen problems in mathematics education" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Vol 62 (Issue: 6) , 2017 , xx
Lê Duy Cường (1), "Application of flipped classroom model in teaching the module of the methodology of teaching mathematics towards the development of self-learning ability for students major in primary education" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Vol 62 (Issue: 12) , 2017 , 2354-1075
Đào Ngọc Hùng (1), Phan Văn Phú (2), Nguyễn Hồ (3), "Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát triển cây mắc ca ở Đắc Lắk" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 4) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật số" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 8) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Dạy học định lý Hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Geospace" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 8 (Tập: 60) , 2015 , xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi sử dụng phép suy luận tương tự trong học Toán" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 57 (Tập: 9) , 2012 , xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học học phần “Phương pháp dạy học môn Toán” tại Trường ĐHSP Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 3 (Tập: ) , 1995 , xx

QUAN TÂM NHIỀU