BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Phương Chi (1), Võ Xuân Mai (2), "Learning by intuiting- The approach to solve the unfoeseen problems in mathematics education" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Vol 62 (Issue: 6) , 2017 , xx
Lê Duy Cường (1), "Application of flipped classroom model in teaching the module of the methodology of teaching mathematics towards the development of self-learning ability for students major in primary education" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Vol 62 (Issue: 12) , 2017 , 2354-1075
Đào Ngọc Hùng (1), Phan Văn Phú (2), Nguyễn Hồ (3), "Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát triển cây mắc ca ở Đắc Lắk" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 4) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật số" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 8) , 2016 , xx
Phạm Xuân Chung (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Sử dụng tình huống thực tiễn hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 8 (Tập: 0) , 2016 , 0866-3719
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Dạy học định lý Hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Geospace" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 8 (Tập: 60) , 2015 , xx
Trần Hoàng Anh (1), "Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong Tiếng Việt" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 6 (Tập: 0) , 2015 , 0866-7586
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi sử dụng phép suy luận tương tự trong học Toán" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 57 (Tập: 9) , 2012 , xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), "Đào tạo năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm Hóa học" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 56 (Tập: 0) , 2011 , 0866-3719
Chế Thị Kim Phụng (1), Nguyen Tien Quang (2), Nguyen Thu Thuy (3), "Relation between ann-categories and ring categories" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 54 (Tập: 3) , 2009 , 00
Dương Huy Cẩn (1), "Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên hóa học ở Trường ĐHSP Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số ĐB (Tập: 0) , 2006 , 1859-2171
Dương Huy Cẩn (1), "Tăng cường hoạt động tự học, tự rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên hóa học bằng phương pháp dạy học vi mô" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số ĐB (Tập: 0) , 2006 , 0866-3719
Dương Huy Cẩn (1), "Tự học có hướng dẫn - biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm." , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 3 (Tập: 0) , 2006 , 0866-3719
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học học phần “Phương pháp dạy học môn Toán” tại Trường ĐHSP Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 3 (Tập: ) , 1995 , xx

QUAN TÂM NHIỀU