BÀI BÁO KHOA HỌC


Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), "Tích tụ cac bon của rừng ngập mặn ở cồn trong, vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo từng giai đoạn" , Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581) , Số 18 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), Nguyễn Phú Son (2), "Thực trạng lao động và việc làm nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay" , Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581) , Số 18 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
"Thực trạng lao động và việc làm nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay" , Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581) , Số 18 (Tập: ) , 2015 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU