BÀI BÁO KHOA HỌC


N. T. Hiếu (1), Nguyễn Thị Thanh Lý (2), N. V. Dũng (3), "A generalization of Ciric quasi-contractions for maps on S-metric spaces" , Thai Journal of Mathematics (ISSN:1686-0209) , Vol 2 (Issue: 13) , 2015 , 371 - 382

QUAN TÂM NHIỀU