BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập." , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 12 (Tập: ) , 2009 , 182-192
Nguyễn Văn Đệ (1), "Bàn về cơ hội và thách thức của giáo dục đại học ở vùng ĐBSCL thời hội nhập." , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 8 (Tập: ) , 2007 , 1-5

QUAN TÂM NHIỀU