BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Giác Trí (1), "Hoạt động xuất khẩu tỉnh Đồng Tháp hiện trạng và giải pháp" , Thương mại (ISSN:0866-7500) , Số 6 (Tập: ) , 2012 , xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sản lượng lúa của các nông hộ huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp" , Thương mại (ISSN:0866-7500) , Số 31 (Tập: ) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU