BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Giác Trí (1), "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam hiện nay" , Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 21 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp" , Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Phát triển nghề cho người lao động trong các DNNVV tỉnh Đồng Tháp" , Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong DNNVV ở Đồng Tháp" , Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Tỉnh Đồng Tháp: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực" , Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 19 (Tập: ) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU