BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 3 (Tập: 124) , 2018 , 98-103
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 106) , 2016 , 91-96
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Một giải pháp cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm chống lại sự tấn công của nút lỗ đen trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 80) , 2014 , 133-137

QUAN TÂM NHIỀU