BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 106) , 2016 , 91-96
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Một giải pháp cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm chống lại sự tấn công của nút lỗ đen trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 80) , 2014 , 133-137

QUAN TÂM NHIỀU