BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (1), Phạm Minh Giản (2), "Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 3 (Tập: 3) , 2017 , 39-44
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 3 (Tập: ) , 2017 , 39-44
Trương Tấn Đạt (1), "Định hướng khung năng lực trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số ĐB (Tập: 11) , 2016 , xx
Trương Tấn Đạt (1), "Phát triển mô hình trường thực hành sư phạm trong các trường, khoa đào tạo giáo viên trình độ đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 77 (Tập: 0) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thị Thu Hằng (2), "Xây dựng mạng liên kết trong hoạt động đào tạo giáo viên của các Trường/Khoa sư phạm" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 36 (Tập: 5) , 2012 , 13-15
Phạm Minh Giản (1), "Ý kiến đề xuất khi khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 17 (Tập: 10) , 2010 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Năng lực quản lí - Điểm gợi mở cho việc tạo dựng những mẫu hình cán bộ quản lí ở nhà trường đại học hiện nay." , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 1 (Tập: 5) , 2008 , 21-23

QUAN TÂM NHIỀU