BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 4 (Tập: 0) , 2018 , xx
Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 1 (Tập: 1) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Như Quyến (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 9 (Tập: 1) , 2017 , xx
Trương Tấn Đạt (1), Trần Thụy Như Phượng (2), "Thực trạng đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 11 (Tập: 0) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 3 (Tập: 3) , 2017 , 39-44
Trương Tấn Đạt (1), "Định hướng khung năng lực trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số ĐB (Tập: 11) , 2016 , xx
Đào Hoàng Nam (1), "Đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 6 (Tập: 6) , 2016 , 0866-8019
Trương Tấn Đạt (1), "Phát triển mô hình trường thực hành sư phạm trong các trường, khoa đào tạo giáo viên trình độ đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 77 (Tập: 0) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thị Thu Hằng (2), "Xây dựng mạng liên kết trong hoạt động đào tạo giáo viên của các Trường/Khoa sư phạm" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 36 (Tập: 5) , 2012 , 13-15
Phạm Minh Giản (1), "Ý kiến đề xuất khi khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 17 (Tập: 10) , 2010 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Năng lực quản lí - Điểm gợi mở cho việc tạo dựng những mẫu hình cán bộ quản lí ở nhà trường đại học hiện nay." , Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910) , Số 1 (Tập: 5) , 2008 , 21-23

QUAN TÂM NHIỀU