BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Xuân Viễn (1), "Bàn về tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam" , Tạp chí Tài chính (ISSN:005-56) , Số 653 (Tập: 2) , 2017 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), "Vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" , Tạp chí Tài chính (ISSN:005-56) , Số 627 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Trần Thanh Tịnh (1), "Những vấn đề đặt ra trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đồng Tháp" , Tạp chí Tài chính (ISSN:005-56) , Số 633 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU