BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Hoàng Trung (1), "Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Hoàng Thị Doan (1), Nguyễn Thanh Tùng (2), "Văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức tạo động lực làm việc cho người lao động trong Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , 24-26
Hoàng Thị Tố Như (1), Nguyễn Anh Tú (2), "Tác động cuả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực trong nền kinh tế" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số 505 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Hoàng Thị Tố Như (1), ""Start-up" khởi nghiệp trong sinh viên Đai học Đồng Tháp: bước khởi động nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội thời kỳ hội nhập" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Anh Tú (1), Hoàng Thị Tố Như (2), "Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến ngành nông nghiệp Việt Nam" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số 469 (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Lê Thị Kim Triệu (1), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2), "Tầm quan trọng của Kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Hoàng Trung (1), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số và kinh tế tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808) , Số 479 (Tập: ) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU