BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đặc điểm từ láy trong thơ điếu của Nguyễn Đình Chiểu" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 27 (Tập: 52) , 2017 , 140-147
Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập - Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 31 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Chính (1), "Đặc trưng ngôn ngữ thơ văn xuôi" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 15 (Tập: 40) , 2016 , 112-119
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Quan niệm về chữ “trung” trong văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 22 (Tập: 47) , 2016 , 114-124
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 10 (Tập: 35) , 2015 , 50-57
Trần Quang Thái (1), "Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 23 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Chí Tâm (2), "Mở rộng định li điểm bất động cho dạng j-co yếu suy rộng trong không gian mêtric" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 21 (Tập: ) , 2014 , 00
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Tâm trạng cô đơn - Nhìn từ thân phận người Việt xa xứ qua tiểu thuyết "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 14 (Tập: 0) , 2013 , 34-38
Trần Quang Thái (1), "Mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học nước ta trong xu thế phát triển hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 18 (Tập: 12) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thị Thu Hằng (2), "Vấn đề hòa hợp quan hệ vợ chồng, nền tảng trong xây dựng gia đình hạnh phúc thời hiện đại" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 8 (Tập: 2) , 2012 , 40-46

QUAN TÂM NHIỀU