BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập - Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 31 (Tập: 8) , 2017 , xx
Trần Quang Thái (1), "Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 23 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học nước ta trong xu thế phát triển hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 18 (Tập: 12) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thị Thu Hằng (2), "Vấn đề hòa hợp quan hệ vợ chồng, nền tảng trong xây dựng gia đình hạnh phúc thời hiện đại" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 8 (Tập: 2) , 2012 , 40-46

QUAN TÂM NHIỀU