BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Đình Vũ (1), Hồ Sỹ Thắng (2), "Tính chất hóa lý của Mangan oxide có cấu trúc Nano được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (ISSN:0866-7411) , Số 1 (Tập: 6) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Văn Hưng (1), "Cố định các hạt nano W- TiO2 trên bentonit để phân hủy quang xúc tác xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy" , Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (ISSN:0866-7411) , Số 4 (Tập: 6) , 2017 , 94-99

QUAN TÂM NHIỀU