BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Sỹ Thắng (1), Phạm Đình Vũ (2), "Biến tính Diatomit bằng oxit mangan và ứng dụng hấp thụ ion Cu (II) trong môi trường nước" , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224) , Số 4 (Tập: 22) , 2017 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải nông nghiệp của tro trấu biến tính Acid Citric" , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224) , Số 3 (Tập: 22) , 2017 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Hấp phụ các chất ô nhiễm trong môi trường nước bằng bã tro trấu biến tính Acid Citric" , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224) , Số 2 (Tập: 22) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Ngô Sỹ Lương (2), "Điều chế vật liệu nano W-TiO2/bentonit có hoạt tính quang xúc tác cao dưới ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy phân" , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224) , Số 4 (Tập: 22) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Ngô Sỹ Lương (2), "Cố định các hạt nano N- TiO2 trên bentonit để phân hủy quang xúc tác xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy" , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224) , Số 4 (Tập: 22) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU