BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Biên tập tài liệu tham khảo trên Latex với sự hỗ trợ của phần mềm Jabref" , Tạp chí Khoa học Trường ĐH Phú Yên (ISSN:0866-7780) , Số 8 (Tập: 0) , 2015 , 00

QUAN TÂM NHIỀU