BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Quang Thái (1), "Jean Francois Lyotard với thực tại luận và tri thức luận" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 2 (Tập: 213) , 2009 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Quan niệm của chú giải học về văn hóa" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 184 (Tập: ) , 2006 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU