BÀI BÁO KHOA HỌC


Che Thi Kim Phung (1), Nguyen Tien Quang (2), Nguyen Thu Thuy (3), "Relation between ANN-categories and ring categories" , Communications of the Korean Mathematical Society (ISSN:2234-3024) , Vol 4 (Issue: 25) , 2010 , 00

QUAN TÂM NHIỀU