BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Hoai Ngoc Nhan (1), "Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n" , Archiv der Mathematik (ISSN:0003-889X) , Vol 1 (Issue: 99) , 2012 , 00

QUAN TÂM NHIỀU