BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay" , Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276) , Số 5 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Chính sách và hoạt động của chính quyền thành phố trong việc nâng cao đời sống VHTT công nhân" , Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276) , Số 102 (Tập: ) , 2007 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU