BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Quang Thái (1), "Triết lý khoa học của Paul Feyerabend" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 53 (Tập: 2) , 2017 , 158-162
Trần Quang Thái (1), "Science of completxity and the methodological problems raised" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 1 (Tập: 6) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Sự phê bình nhận thức luận truyền thống của Michel Foucault" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 2 (Tập: 15) , 2009 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU